Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Templombúcsú Asszonyvásárán

Az asszonyvásárai római katolikus plébániatemplom búcsújára gyűltek össze a hívek szombat délelőtt.

A szentmise elején Fejes Rudolf Anzelm prépost-prelátus köszöntötte a jelenlévő papságot a székelyhídi és a margittai esperesi kerület lelkészeit, kiemelten az ünnep meghívott szónokát, Ft. Tatár Zoltán kisdengelegi plébánost, illetve a jelenlévő községi elöljárókat, a vendégeket, különösképpen a magyarországi Somogy megye Kereki településének képviseletét, akik a mise előtt a községközpontban testvér-községi megállapodást írtak alá a kiskerekiekkel. Az apát üdvözölte ezt az eseményt, és gyümölcsöző kapcsolatépítést kívánt. A szentmise szónoka, Tatár Zoltán plébános beszédében az ember boldogság utáni vágyából kiindulva kifejtette a Nagyboldogasszony titkát, akit azért illetünk a „boldog” jelzővel, mert az ő boldogsága az Isten akaratának tökéletes teljesítésében rejlett. A búcsús szentmise végén Anzelm atya méltatta Kuthy Sándor református esperes, egykori asszonyvásári parókus lelkész 1848-as forradalomban véghezvitt érdemeit, és az úgynevezett reakció idején való hazafias helytállását, valamint az Asszonyvásárán bujkáló szerzetes-tanárokhoz való viszonyulását.

templombucs1

templombucsu2

Mivel a falunap egyik programja volt az emlékére állított kopjafa megkoszorúzása, a prépost-prelátus kérte a katolikus híveket, hogy vele együtt helyezzék el a kialakított emlékhelyen a tisztelet és az emlékezés virágait. A szentmise áldása előtt az apát, aki egyben plébános is Asszonyvásárán, megemlékezett arról, hogy 230 éve alapították a premontreiek az asszonyvásári római katolikus plébániát saját birtokukon. A jelenlegi templom, ahol a búcsút tartották, a második plébániatemplom. Az első templomból csak az oltárkép maradt meg, amit a jelenlegi templomban őriznek. Ennek a régi oltárképnek a prototípusa egy Szűz Mária mennybevételét ábrázoló Rubens festmény. A szentmise áldása után e nagy művész festményét ábrázoló emlékképpel ajándékozták meg a búcsús mise résztvevőit.

Sz. M.