Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Szent Anna és Szent Joachim kultusza

Vasárnap a római katolikus egyház Szent Joachim és Szent Anna, Szűz Mária szüleinek, a nagyszülők védőszentjeinek ünnepét tartotta meg. Nagyváradon és a római katolikus egyházmegye több plébániáján vasárnap ünnepi miséket mutattak be Szűz Mária szüleinek tiszteletére. A váradi Orsolyita-rend zárdatemplomának búcsús szentmiséjére vasárnap délelőtt került sor, ahol Kiss Albert váradolaszi főesperes-plébános beszélt a Szűzanya szüleiről, az őket övező kultusztól.

szent anna

Kiss Albert váradolaszi főesperes-plébános a Szent Anna és Szent Joachim tiszteletére tartott szentmisén

Az Újszövetségben lényegében semmi feljegyzés nincs Szűz Mária szüleiről. Egy II. századi apokrif írás szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név azt jelenti, „kegyelemmel áldott”, Joachim pedig azt, „Isten megvigasztal”. Szent Anna ünnepe a XIII–XIV. században terjedt el Európában. A régi hagyomány úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna háza a Bethesda-tó közelében állt. Az V–VI. században e feltételezett születési hely fölé templomot emeltek, melynek fölszentelési napja volt július 26-a. Szent Joachimot pápai rendeletre 1969-től ünneplik Szent Annával egy napon. Anna, ahogy ezt a legendák tartották, a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége. Húsz éve éltek már együtt, ám nem volt gyermekük. Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta az, amikor egy templomszentelés ünnepére elmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy zsidó főpap visszautasította a felajánlott adományt, mondván, hogy bűnös kézből nem fogadja el, ugyanis Joachim házasságának terméketlenségét bűnössége nyilvánvaló jelének, Isten büntetésének tartották. A megszégyenített Joachim ezután el akart bujdosni. Azonban ezt követően megjelent neki Isten angyala, és megvigasztalta, megígérte neki, hogy imádságaiért és jótéteményeiért Anna gyermeket szül, egy leányt, akit Máriának neveznek majd. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Anna az ígéret szerint megfogant és leányt szült, akit Máriának neveztek el.

A vasárnapi templom búcsús szentmiséjén celebrált prédikációban az atya rámutatott arra, hogy Szent Anna kultuszának ápolása a mai modern világban is olyan lelki örökséggel gazdagíthatja a hívő embereket, melyek révén erősödik az anyák és a nagyanyák iránti tisztelet, hiszen a keresztény ember életének fontos alapköve a család szentségének tiszteletben tartása.

Szőke Mária