Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Március 15-i ünnepség a premontrei rendnél

Az 1848–49-es események, majd az azt követő évtizedek nemcsak a magyar népre voltak hatással, hanem a magyar területeken levő egyházakra is, különösen a hívek szempontjából többségben levő katolikus egyházra. Több irat említi a mártír katolikus egyházi elöljárókat (püspökök, papok, tanárok stb.), akik bátran harcoltak a magyar érdekekért, valamint az egyházuk által hirdetett igazi, érdektelen és önzetlen szabadságért.

Kép: Tankó Zita

Kép: Tankó Zita

A magyar területen élő néhány premontrei kanonok is aktívan részt vett a forradalom eszményeinek hirdetésében és megvalósításában. Némelyek nem tudták kiküszöbölni tragikus sorsukat, amely a forradalom következménye volt. Sokaknak száműzetésben kellett élniük hátralevő éveiket, távol saját rendházaiktól, rendtársaiktól és iskoláiktól, ahol tanítottak, neveltek. Richter Alajos jászóvári és egyben nagyváradi prépost a forradalom utáni években mentálisan leépült forradalmár rendtársai védelmében és az állami hatalmakkal való küzdelmében.

A Nagyváradhoz tartozó forradalmár premontrei kanonokokat mutatjuk most be. Panyik Ernő tanár volt a Nagyváradi Premontrei Gimnáziumban. A toborzásban vett részt. Kitüntették a főhadnagyi, majd a századosi címmel. A forradalom után, 1850. szeptember 18-án vízkórban meghalt. Vidasits Ede szintén tanár volt a Nagyváradi Premontrei Gimnáziumban. 1849. január 7-én a pesti Ludoviceumban katonalelkész, majd az év január 23-ától Mészáros Lázár hadügyminiszter kérésére tábori főpap. Később törvényszék elé idézték. Nem ítélték el, de végleg el kellett hagynia Nagyváradot. Répássy Félix tanár volt a lőcsei premontreiek gimnáziumában. Hadnagyi kinevezést kapott az abaúji védseregben. 1849. augusztus 10-én halt meg hazája védelmében, a temesvári ütközetben. Szomolnoky Benedek is a lőcsei premontreiek gimnáziumában tanított. Tábori lelkész lett, majd bujdosásra kényszerült iskolája kollégiumába. Richter prépost elbocsátotta engedelmetlensége miatt. Bossányi Sándor és Fekete Gábor a Nagyváradi Premontrei Gimnáziumban tanítottak. Róluk csak annyi tudható, hogy izgató beszédeik miatt fizikailag bántalmazták őket. Az akkori nagyváradi püspök, Bémer László báró elhelyezésüket kérte Richter prépostól.

Idén március 15-én Nm. és Ft. Fejes Rudolf Anzelm prépost szentmiseáldozatot mutatott be a forradalmár rendtársak, valamint a mártír hősök lelki üdvéért. Prédikációjában a prépost felelevenítette az 1848–49-es történelmi eseményeket és felhívta a figyelmet arra, hogy hőseink kockáztatták életüket és vérük kiontását, mert hittek a szabadságban, egy olyan szabadságban, amely nem a visszaélést és a hasznot szorgalmazza, hanem az igazi vallási, kulturális és társadalmi értékeket.

A szentmisén részt vett a Szent László Római Katolikus Gimnázium IV. osztálya Tankó Zita tanító kíséretében. A legszentebb áldozat bemutatása után megkoszorúzták Fekete Gábor kanonok sírkövét, ahol elhangzott a Miatyánk, majd a kisiskolások elszavalták kórusban a Nemzeti dalt.

Fr. Áron