Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Krisztus szeretete a megbékélés útja

A békesség, megbékélés gondolatkörét járták körül, magyarázták igehirdetésükben az idei nagyszalontai imahét szolgálattevői. Lépésről lépésre vezették a gyülekezeti tagokat a megbékélés útján, rámutatva, hogy a békesség kezdeményezője maga Isten, aki Krisztus áldozatában békéltette meg önmagával a világot. Ennek gondolatjegyében folytatódott a naponkénti igehirdetések sorozata a nagyszalontai református gyülekezetben.

kep 1

Megenyhült, napos időt rendelt az Úristen január 15-én vasárnapra, az ökumenikus imahét kezdő alkalmára. Az előző hét fagyos széllel jegesített napjai után, a vasárnapi napsütés is annak bizonysága volt, hogy Istennek az ő Fiában megjelent szeretete megtöri a télközép fagyát, és így akarja szeretetének napfényét árasztani minden ember számára, aki meghallja és elfogadja a templom harangjainak hívogató szavát.

Krisztus szeretetét hirdette nem csak az idei imahét főgondolata, de a nagyszalontai református templomban szolgáló Koncz Zsolt Sarkad-belvárosi lelkipásztor is. János első levele 2,1-2 és János evangéliuma 15,13 igeversek alapján hirdette Jézus Krisztus szeretetének mindenkiért meghozott áldozatát. Ez a szeretet nem csupán áldozatvállaló engesztelés Istennél, hanem azóta is szüntelen tartó pártfogás. E pártfogó szeretet által lehet naponta odafordulni Istenhez, az Atyához és nemcsak kérni az Ő segítségét, de tenni, áldozatot hozni másokért is.

kep 2

Isten hűséges szeretetéről szavaltak és énekeltek a VII.B osztály tanulói is ünnepi műsorukban.

Az imahét második napján Baráth Andrea gyulai lelkipásztornő hirdette az igét a 25. zsoltár szavai alapján. Szemléletes példák, történetek által fejtette ki, hogy az ember igazi útja az a kitaposott ösvény, amelyet Krisztus által készített el számunkra az Isten. Ahhoz, hogy megmaradjunk ezen az úton nélkülözhetetlen az Isten igei vezetése, hangsúlyozta a lelkipásztornő. A szolgálatát követően V.B. osztály diákjai is erről az útról tettek bizonyságot szavalatokban és énekekben.

Kedd délután Varga Botond szalárdi lelkipásztor volt az imahét harmadik napjának igehirdetője. Szószéki szolgálatában az 1Sám 16,1.6-7 alapján prédikálta, hogyan tanít minket Isten nem csupán a szemünk előtt levő dolgokat látni, hanem meglátni a szemmel láthatatlant is, ahogyan „az Úr azt nézi, ami a szívben van” és Őt semmi kívülre takaró látszattal nem lehet megtéveszteni. Soha nem volt és ma sem egyszerű lelki látással nézni, mert mi is könnyen ítélünk meg embereket tévesen, azok szerint, amit látunk vagy hallunk felőlük. Amikor az idős és tapasztalt Sámuel prófétának meg kellett találnia Dávidot, Saul király utódjaként először ő is tévedett. Testvéreit sokkal alkalmasabbnak látta volna, a Lélek mégis megkerestette a legkisebb testvért. Kérdezhetnénk, hogy miért pont Dávidra esett a választás? Mert életében mindig arról tanúskodott, bármekkora bűnt is követett el, mindig tudott Istenhez fordulni, vagy visszafordulni – bocsánatot kérni, és szüntelen hálával áldozni. „Tölts meg a szarudat olajjal és indulj el”- így indít el Isten ma is minden igehallgatót a mindennapi életbe, igéjének olajával és Lelkének látásával.

kep 3

Igehirdetés után a VIII.B osztály műsorának bizonyságtételét hallhatta az imaheti gyülekezet. Az imahét istentiszteletei tovább folytatódnak, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait.

„Isten nem a bűneink emlegetésének megszégyenítésével akar nevelni, hanem éppen ellenkezőleg, Krisztus által minden bűnt megbocsátva újítja meg jelenünket, és biztosít jövőt számunkra. Ő adott egy helyet, a Golgotát, amelyet a feledékenység helyévé tett” – mondta Nemes Emil feketegyarmati lelkipásztor. „Ezen a helyen Jézus szenvedésére tekintve nézi azok életét, akik ide megérkeznek. Krisztusban lezárja a múlt bűneit, és amit Ő egyszer lezár, azt nekünk is véglegesnek kell tekintenünk úgy, hogy mi is megbocsátunk embertársunknak. Ha Isten engedte a megváltást, ne tegyük hiábavalóvá az Ő kegyelmét” – hangsúlyozta az igehirdető.

imahet_IX. A osztaly

A csütörtöki nap igehirdetője arról a szívműtétről szólt, amikor Isten – bár nem fájdalommentesen – kicseréli az Őrá figyelők szívét. Bonyolult titok – magyarázta Kovács Tibor körösladányi lelkipásztor –, hogyan lehetséges Istennél a külső megtisztítás és belső átformálás egyszerre történő „műtétje”. Ő tudja milyen voltam a múltamban, nekem pedig már azt kell tudni, hogy olyan megújult szívű lehetek, amilyenné Isten akar formálni, ha engedem, hogy Ő formálja életemet.

Pénteki szolgálatában Vékony Zsolt aradszentleányi lelkipásztor a hit állandó hullámzására hívta fel a figyelmet, melyben az Istennel való szövetség adhat kapaszkodót. Ábrahámmal kötött és megújított szövetségében emlékeztet Isten, hogy ő a mindenkori ember szövetségese, s e szövetséghez Ő ismételten hű marad, még akkor is, amikor az ember hűtlenné válik.

Az Isten ajándékát elfogadóknak azonban mások felé is közvetíteniük kell a békességet. Ezt emelte ki Demeter Szilárd mezőbaji lelkipásztor szombati prédikációjában, amikor valós konfliktust tárt az igehallgatók elé Pál apostol filippi levelének 4. része 1–3. verseiből Evódia és Szüntükhe esete kapcsán. Lehet-e és szabad-e beavatkozni egy gyülekezeti konfliktusba, amelyre nincs felkérésünk? Az apostol határozottan kéri erre szolgatársát, igenis legyen segítségül a konfliktus fel-, illetve megoldásában, mert azt sohasem szabad konzerválni. Krisztus követése önmegtagadásról szól, vagyis félre kell tenni minden sértődöttséget, hallgatni kell a békéltetőre.

A megbékélés Istennel, a haragossal való kibékülés egyedüli útja. Azért lehet nekünk megbékélni Istennel és másokkal, mert Ő „úgy” szeret minket, hogy képes volt értünk egyszülött Fiát adni (Jn 3,16). Erről az önfeláldozó, szenvedő szeretetről és megbocsátásról beszélt az imahét utolsó szolgálója, Lugosi Dániel kusalyi lelkipásztor. Krisztusért járva követségben, béküljetek meg egymással, hangzott az imahét zárómondata! (2.Kor 5,20)

imahet_Vekony Zsolt - aradszentleanyi lelkipasztor

 

Magyar kultúra napja az istentiszteleten

Vasárnap délelőtti istentisztelet alkalmával a Nagyszalontai Református Egyházközség ünnepi műsorral emlékezet meg a magyar kultúra napjáról. Igehirdetés előtt a fiatalok énekei és versei mutattak rá anyanyelvünk és kultúránk különlegességre, valamint Koszorús Erzsébet nyugdíjas magyar tanárnő méltatta, a magyar kultúra napjának kialakulását és annak jelentőségét. Az igehirdetésben Mikló István Boldizsár lelkipásztor Ézsaiás próféta látomása alapján mutatott rá a kultúra és az Isten Igéje közötti kapcsolatra, valamint arra, hogy a kultúra olyan „művelés” (ez az eredeti szó jelentése), amely önmagában hordozhatja és kell is hordozza, azt a világosságot, amely által népek és nemzetek Istenhez térnek, Őt dicsőíteni és magasztalni.

Az igehirdetők mellett az imahét minden napján igéhez illő műsorral szolgáltak az Arany János Elméleti Líceum osztályai is. Szerdán a XI. B, csütörtökön a X. B, pénteken a IX. A, szombaton az V. A, vasárnap pedig a VI. C.

Illesse köszönet az osztályokat elkísérő osztályfőnököket, valamint az őket felkészítő vallástanárokat. Mindenekért végsőképpen Istennek legyen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás!

Nagyszalonta Református Egyházközség