Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Ítélet indoklás nélkül

Lassan több kötetnyire elegendő cikk, közlemény jelenik meg arról a furcsa perről, amely a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság és a nagyváradi önkormányzat között folyik a premontreiek által épített, a váradi Úri utcában levő gimnáziumépület tulajdonlása miatt. A szerzetesrend hosszú évek óta harcol ugyanis saját, a kommunizmusban elkobozott, államosított vagyonáért, így a szóban forgó iskolaépületért is, melyben egykoron a fehér szerzetesek oktattak, jelenleg pedig a Mihai Eminescu Főgimnázium működik. Az évek óta tartó pereskedés újabb fordulóponthoz érkezett, a fejleményekről Fejes Rudolf Anzelm főapát tájékoztatott.

Az Úri utcai tanintézetet a premontrei szerzetesrend építtette

Az Úri utcai tanintézetet a premontrei szerzetesrend építtette

Lassan egy jogi szappanoperára emlékeztet, és ki lehet azt is jelenteni, ékes bizonyítéka ez a per annak, hogy a restitúciós törvényeket úgy formálják, ahogy a javakat birtokló, azaz bitorló intézmények érdekei megkívánják. Summa summarum, a premontrei rend birtokviszonyait ugyanaz a törvény szabályozza, amely például az ortodox egyház ingatlanaira is vonatkozik, ám ez utóbbiak esetében Romániában soha senki nem kérdőjelezte meg a tulajdonjogot.

 

Nem tudni milyen törvény alapján ítélkeztek

A legutóbbi tárgyalás a gimnázium visszaszolgáltatásának ügyében január 30-án zajlott, azonban ítéletet csak február 7-én közöltek, éspedig azt, hogy a premontrei rend visszaigénylését elutasították, így a gimnázium marad az önkormányzat tulajdonában. Erről a városháza azonnal kiadott egy szűkszavú nyilatkozatot is, amelyből csak a fentiek derülnek ki és az, hogy a jogerős ítéletet a szerzetesrend nem fellebbezheti meg.

itelet2

Fejes Rudolf Anzelm

Hosszú ideje tart az időhúzás, ködösítés annak az ítéletnek a meghozatalában, amely el kellene döntse, hogy elfogadják-e vagy sem a szerzetesrend által a bíróság elé terjesztett bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a szóban forgó ingatlan törvénytelenül, egy rektifikációnak nevezett telekkönyvi bejegyzéssel, egyetlen tollvonással került a román állam tulajdonába. Rektifikáció útján azonban tulajdont nem lehet szerezni. A rektifikáció jogi fogalma ugyanis kizárja, hogy a tulajdonos személye megváltozzék, legyen szó akár jogi, akár természetes személyről. Tehát a gimnázium egykori átírása az egyház tulajdonából állami tulajdonba – kárpótlás, kompenzáció vagy akár etatizáció hiányában – nélkülöz minden jogi alapot. A több éves pereskedés alatt az önkormányzat egyéb érvek híján arra a kommunizmusban megszületett megállapodásra is célzott, miszerint az egykori Csehszlovákia és a Ceauşescu vezetette kommunista Románia között volt egy megállapodás, mely kimondta, a két állam nem köteles az elcsatolt részeken levő egyházi javakat visszaszolgáltatni. Az önkormányzat azzal érvelt, hogy a váradhegyfoki premontrei rend a francia forradalmat követően kis időre a cseh rendtartomány felügyelete alá tartozott, így az Ilie Bolojan vezette önkormányzat furcsa „logikával” úgy vélte, a váradi rend tulajdona kis időre a cseheké lett, és most már az egykori román–cseh kommunista paktum szerint örökre övék a szerzetesek által megálmodott és felhúzott iskolaépület. A premontreiek azonban hamar bebizonyították, hogy ez a hajánál előrángatott érvelés rég nem állja meg a helyét, de Bolojanék tovább harcoltak a gimnáziumért.

 

Bolojan , mint önjelölt ügyvéd?

Tegnap megkerestük Fejes Rudolf Anzelmet, a váradhegyfoki premontrei rend prépost-prelátusát, aki elmondta, szó sincs arról, hogy a rend abbahagyta a harcot saját iskolaépületéért. Az igazsághoz tartozik az is, hogy előbb értesítették a rendet az ítéletről, mint ennek indoklásáról, így mai napig nem tudják, milyen érvek, törvények alapján hoztak döntést a bírák. Ez azért is fontos, mert a bíróság a legutóbbi tárgyaláson azokat a bizonyítékokat, amelyeket az önkormányzat saját igaza védelmében felsorakoztatott, egytől-egyig elutasította, így ebben a pillanatban nem tudni, tulajdonképpen mi alapján született a döntés. Erről a városházi közleményben sem tettek említést, de mint megtudtuk, maga Bolojan polgármester is megjelent a tárgyaláson és vehemens védőbeszédet tartott arról, hogy bármi is legyen, az önkormányzat nem mond le a gimnázium épületéről.

Anzelm atya elmondta, várják a bíróság indoklását, és amikor ezt kézbe kapták, akkor tudják majd meg, mi ellen kell fellebbezniük, és ezt azonnal meg is teszik. A tárgyalások során ugyanis többször bebizonyosodott, hogy a rend igénylése jogos és tulajdonosi státusza bizonyított. Bolojan fellépése a tárgyaláson nem ijeszti el a premontreieket, tudatta Fejes Rudolf Anzelm.

Szőke Mária