Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Barátságról, játéktérrõl, szakrális térrõl

Ünnepelt a Kiss Stúdió
A színmûvésznõk dallal, verssel, prózarészlettel, a meghívott vendégek emlékek fölidézésével köszöntötték a 20. születésnapját ünneplõ nagyváradi Kiss Stúdió Színházat

Kötõ József és Kiss Törék Ildikó

Kötõ József és Kiss Törék Ildikó

a rendezvénysor második eseményén. Meghitt pillanatoknak, szép mozzanatoknak nem volt híján a jubileumi összejövetel.
A Kiss Stúdió Színház 1994-ben alakult meg: húsz esztendõvel ezelõtt, a színházi világnap elõestéjén, március 26-án tartották meg a színházavató gálaestet. Ebben az évadban több rendezvényt is szerveznek a 20. évforduló jegyében.
A márciusi születésnapi ünnepség keddi történéseirõl már beszámoltunk. A szerdai program Varga Vilmos színmûvész nagy sikerû produkciójával, az Én, François Villon címû elõadással kezdõdött. Rengetegen voltak kíváncsiak a felújított pódium-elõadásra. Ám sok jó ember kis helyen is elfér, a Kiss Stúdió pincetermében jó néhány pótszéket is elhelyeztek, hogy mindenki megnézhesse a Villon-mûsort, Varga Vilmos szuggesztív, magával ragadó játékát. A produkciónak ’73-ban volt a bemutatója, több mint háromszáz elõadást ért meg. A mûvész hat vagy hét éve nem játszotta a Villont, a jubileum alkalmából pedig újjávarázsolt elõadással ajándékozta meg közönségét.
Elõadás után a jelenlévõk átvonultak a „szomszédba”, vagyis a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermébe, ahol folytatódott a gála. A résztvevõket Kiss Törék Ildikó, az est háziasszonya köszöntötte. Mint mondta: nagy örömükre szolgál, hogy ilyen sokan érdeklõdtek a Villon-est iránt. Megjegyezte: a mûsorlapon látható az a fotográfia, melyen megtalálhatók azok a mûvészek, akikkel útjára indították a Kiss Stúdiót. Megemlékezett az elhunyt színmûvészrõl, Medgyesfalvy Sándorról is.
A mostani ünnepélyen fellépett Csíky Ibolya, Fazakas Márton Erzsébet és Fábián Enikõ. A színmûvésznõk a húsz évvel ezelõtti gálán is szerepeltek. Elõadásukban az alkalomhoz illõ szép versek, dalok, prózarészletek hangzottak el.
A mûsorszámok között a meghívott vendégek meséltek arról, mi mindent is jelent számukra a Kiss Stúdió, milyen emlékek fûzik e teátrumhoz. Elsõként Veres Kovács Attila váradolaszi református lelkipásztor, a Kiss Stúdió Színház hûséges barátja idézte föl emlékeit. Amikor a Kiss Stúdiónak épp nem volt helyisége, a lelkész felajánlotta azt a pincetermet, ahol mindmáig játszik Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos, valamint a mûvészvendégek, s ahol rendszeresen tartanak különféle eseményeket. Veres Kovács Attila szólt arról, hogy a presbitériummal boldogan ajánlották föl a szóban forgó alagsori helyiséget. A lelkész hozzáfûzte: a mélybõl lehet felhozni az építõ jellegû üzeneteket. A Kiss Stúdió színészei mindig mélyen szántottak. A forma és tartalom harmóniájában szóltak, szólnak a nézõkhöz. Megküzdve a szép szóért, igaz tartalomért, mindig közönségre találó megjelenítéssel.
A következõ „mesélõ” Elisabeta Pop (Vetuþa) dramaturg volt, aki végignézte minden elõadásukat, ott volt a gálákon, megemlékezéseken. Mint mondta, több mint negyven éve ismeri a színészházaspárt, régi barátság köti a mûvészekhez. Méltatta tálentumukat, elszántságukat. Végül két mondatot magyarul olvasott föl: „A barátság nekem nagyon sokat jelent. Magyar barátaim nélkül sokkal szegényebb lennék.”
Molnár Judit magyartanár, közíró jó néhány esztendeje együttmûködik a Kiss Stúdióval. Közösen szervezték a váradi Mihai Eminescu Fõgimnáziumban (a volt Premontrei Fõgimnáziumban) az Olvassunk együtt! elnevezésû programsorozatot. Az utóbbi idõben pedig irodalmi esteken emlékeznek meg a magyar irodalom jeles egyéniségeirõl. Molnár Judit kifejtette: a Kiss Stúdió hatalmas fegyvertényt hajtott végre Az ember tragédiája színrevitelével. A gondolatokra koncentrált elõadás eddigi tevékenységük csúcspontja volt. Molnár Judit szólt arról is, hogy milyen örömet jelentettek a diákoknak a felolvasóestek, s méltatta Kiss Törék Ildikó kiváló pedagógiai érzékét, azt, ahogyan például szavalóversenyen tudta bátorítani a fiatalokat. A tanárnõ, közíró megjegyezte: félõ, hogy a Kiss Stúdió íve megtörik, ha nem következik be az óhatatlan nemzedékváltó szándék, amely továbbvinné e szolgálatot. Azon is el lehet töprengeni, hogy az öncélú kísérletezésbõl, ami manapság dívik, mi marad majd meg.
Végül Kötõ József színháztörténész, aki szintén régi jó barátja a Kiss Stúdió mûvészeinek, szólt az egybegyûltekhez. Vele kapcsolatban Kiss Törék Ildikó megemlítette: bár Kötõ Józsefnek voltak már politikai tisztségei, nem lett politikus, mindig értelmiségi maradt. Kötõ elmondta: ha egy mondatban kellene megfogalmazni a Kiss Stúdió ars poeticáját, az volna: a klasszikus színházi kultúra fáklyavivõi. Játékterük szakrális térré vált, ahol megfogalmazódnak a magunk megõrzésének igéi. A hajdani vándorszínészek nyomdokán haladva Ildikó és Vilmos ekhós autóval, romantikus hevülettel járja a nagyvilágot. Hidakat építenek generációk közé. A színjátszás egyik gyöngyszeme a Kiss Stúdió Színház. Méltán kapnak Bánffy Miklós-díjat, amelyet április 12-én, szombaton vehetnek át Kolozsvárott az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (EMKE) közgyûlése után.
A gálamûsor zárómomentumaként Juhász Gyula és Dutka Ákos gondolataival köszönt el a közönségtõl Kiss Törék Ildikó. Elhangzott továbbá Várad himnusza (Dutka Ákos Hajnalkurjantás Várad piacán címû versére Ari Nagy Sándor komponált zenét). Az ünneplés kötetlen beszélgetéssel, állófogadással folytatódott a Lorántffy-központ alagsori termében.
Tóth Hajnal