Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

Az iskolai hitoktatásról

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hitoktatók! Kedves Szülők!

Az elmúlt hetekben az iskolai hitoktatás körül kialakult viták következtében úgy látszik, hogy egy új gyakorlattal szembesülünk, amely új feladatok elé állítja főleg azokat, akiknek felelősségéhez tartozik a gyermekek és az ifjúság nevelése. Gondolok itt különösképpen a szülőkre, de ugyanolyan mértékben a lelkipásztorokra, nevelőkre és hitoktatókra is. Ezzel kapcsolatosan szükségesnek látszik egy pár magyarázó pontosítást tenni, hogy ezeket megfelelő helyen és módon továbbíthassuk azok számára, akik közvetlenül érdekeltek az ügyben.

az iskolai hitoiktatasrol

Az érvényben lévő Tanügyi törvény továbbra is a vallás tantárgyat, a hittant a kötelezően tanítandó tantárgyak között szerepelteti, azaz a törzsanyaghoz tartozónak tekinti (Tanügyi törvény, 18. paragrafus, 1. bekezdés). A vallásórákon való részvétellel kapcsolatosan azonban lényeges változás történt, miután az Alkotmánybíróság egyik döntésében alkotmányellenesnek minősítette azt az eljárást, miszerint a szülő vagy a nagykorú diák írásos kérésére hiányozni lehetett az iskolai hittanóráról.

Ezen döntés következményeként a Tanügy Minisztérium körlevelet bocsátott ki a tanfelügyelőségek felé (29703/16.02.2015), amelyben a következőket írja elő:

- Folyó év március 6-ig minden iskolában a szülők gyermekeik számára (vagy a nagykorú diákok saját maguk számára) írásban és a megadott nyomtatvány használatával kérelmezzék az iskolai hitoktatáson való részvételt. Azaz, most már nem az nyújt be írásos kérelmet, aki nem szeretné, hogy gyermeke iskolai hitoktatásban vegyen részt, hanem az kell írásban kérelmezze, aki igényli gyermeke számára az iskolai hitoktatást!

A fentiek értelmében nyomatékosan kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet és Hittanárainkat, hogy minden lehetőséget megragadva a következő napokban és hetekben, vasárnapi szentmiséken, bármelyik ájtatosságon vagy liturgikus összejövetelen, illetve egyéb rendezvényeket felhasználva, egyesületeink összejövetelein és minden alkalmasnak mutatkozó találkozón, templomban és templomon kívül is az új eljárás által előírt feladatokról tájékoztassuk az érintett szülőket, hogy azok idejében eleget tudjanak tenni az elvárásoknak.

Továbbá arra is kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy biztassák a szülőket az új előírásokban megfogalmazott lehetőségek kihasználására. Ne engedjünk a kényelem kísértésének! Tartsuk lelkiismeretbeli kötelességünknek lelkipásztorok, szülők és nevelők egyaránt, hogy minden gyermekünk a törvényes kereteken belül, lehetőleg anyanyelvén vegyen részt az iskolai hitoktatáson. Nem kell külön hangsúlyoznom azt, hogy a szülői feladatok között az egyik legfontosabb a gyermekek nevelésének biztosítása. A keresztény szülők ezzel együtt a hitre való nevelés szép feladatát is vállalták akkor, amikor gyermekeik számára a keresztséget kérték. Most itt az alkalmas lehetőség, hogy bizonyítsuk elköteleződésünk komolyságát és kitartásunkat hitünk értékei mellett. Ne engedjük, hogy a hitet és a hitre való nevelést az ultramodern áramlat hirdetői, a hitetlenek és istentelenek a sarokba szorítsák. Álljunk ki jogaink mellett és éljünk a felajánlott lehetőségekkel azáltal, hogy gyermekeink hitoktatását igénybe vesszük az iskolai kereteken belül is.

Nem utolsó sorban arra kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet és a Hitoktatókat, hogy jobban mint eddig keressék a szoros együttműködés lehetőségeit az iskolai hitoktatás területén. Azon fáradozzanak, hogy az iskolai hittanórák vonzóak legyenek és egy biztató istenélményhez segítsék a diákokat, akik Istennel nem egy tantárgyban, hanem a hitoktatók tanúságtételén és hitelességén keresztül ismerkednek. Munkájukat segítse elő a szülők hozzájárulása is, akik a hitoktatásban az általuk végzett otthoni nevelés kiegészítését lássák. A vallásos értékek továbbadásával alapozhatja meg igazán a szülő, a nevelő, a hitoktató, a gyermek életét, jövőjét.

Isten áldása kísérje és tegye eredményessé összefogásunkat!

Böcskei László, megyéspüspök

Nagyvárad, 2015. február 23-án